O D L U K U O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE FKL DOO TEMERIN 29.06.2020.

FKL DOO TEMERIN
BROJ: 5040               
DANA: 19.06.2020.

 

Na osnovu čl. 202. i 204. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i čl. 16. Osnivačkog akta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL DOO Temerin, Nadzorni odbor FKL DOO Temerin na sednici održanoj dana 19.06.2020. godine doneo je sledeću

 O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE FKL DOO TEMERIN

 

  I UPUĆUJE POZIV SVIM ČLANOVIMA FKL DOO TEMERIN ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE FKL DOO TEMERIN

  koja će se održati dana 29.06.2020. godine (ponedeljak) u kolegijum sali FKL DOO Temerin, Industrijska zona bb sa početkom u 11:00 časova.

 

Poziv članovima društva za učešće na Skupštini upućuje se dana 19.06.2020. godine.

 

Za Skupštinu FKL DOO Temerin, predložen je sledeći

 

 

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

2. Odluka o izboru tri člana komisije za glasanje i zapisničara

 

PREDLOG ODLUKE

 

Za članove komisije za glasanje biraju se:

Marija Rodić

Marko Rodić

Milana Milutin

 

Za zapisničara bira se:

Branka Mihajlović

 

3. Odluka o usvajanju dnevnog reda

 

PREDLOG ODLUKE

 

Usvaja se dnevni red predložen od strane Nadzornog odbor odlukom br. 5040 od dana 19.06.2020. godine.

 

4. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine br. 7193 od dana 22.07.2019. godine

  

PREDLOG ODLUKE

 

USVAJA SE zapisnik sa vanredne sednice Skupštine FKL DOO Temerin br. 7193 od dana 22.07.2019. godine.

 

Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

 

5. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju FKL DOO Temerin za 2019. godinu

 

PREDLOG ODLUKE          

 

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju FKL DOO Temerin za 2019. godinu kojim je iskazana neto dobit u iznosu od 146.161.000,00 dinara.

 

6. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL doo Temerin za 2019. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

PREDLOG ODLUKE

 

Usvaja se izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL DOO Temerin za 2019. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

7. Odluka o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju FKL DOO Temerin za 2019. godinu

 

PREDLOG ODLUKE

 

Dobit iskazana u godišnjem finansijskom izveštaju FKL DOO Temerin za 2019. godinu u iznosu od 146.161.000,00 dinara ostaje neraspoređena.

 

8. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2020. godinu

 

PREDLOG ODLUKE

 

Bira se za revizora za poslovnu 2020. godinu ovlašćeni revizor PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

9. Odluka o odobravanju odluke Nadzornog odbora br. 12368 od 23.12.2019. godine o zaduženju kod AIK Banke a.d. Beograd I zaključenju ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje bankarskih garancija u iznosu od 11.000.000,00 RSD

 

PREDLOG ODLUKE

 

ODOBRAVA SE zaduženje FKL DOO Temerin kod AIK Banke a.d. Beograd i zaključenje ugovora o okvirnoj liniji za izdavanje bankarskih garancija u iznosu od 11.000.000,00 RSD i to za

 

  1. držanje carinskog skladišta garancija u iznosu od 5.000.000,00 RSD
  2. stavljanje robe u slobodan promet garancija u iznosu od 6.000.000,00 RSD

 

pod sledećim uslovima:

-        naknada za izdavanje: 0,35%

-        kvartalna naknada 0,35%

-        rok važenja garancije od 01.01.2020. do 31.03.2021. godine + 3 meseca

-        obezbeđenje: 5 blanko solo menica i menična pisma - ovlašćenja

 

Zaduženje po bankarskoj garanciji i obezbeđenja istih ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.  

 

 

Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine društva imaju svi članovi društva koji su na dan slanja – objavljivanja ovog poziva registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata.

 

Članovi društva mogu da učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

 

Član društva može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

 

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, članovi društva, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave u pravnoj službi FKL DOO Temerin dostavljanjem pisane prijave i overenog punomoćja za glasanje najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

 

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu FKL: www.fkl-serbia.com, kao i u sedištu FKL DOO Temerin, Industrijska zona bb, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

 

Objava i dostavljanje poziva za Skupštinu smatra se izvršenim danom objavljivanja na internet stranici Društva.

 

NADZORNI ODBOR

FKL DOO TEMERIN

PREDSEDNIK

Rodić Dragan