Rizici

U skladu sa utvrđenim elementima organizacije preduzeća FKL i njenog konteksta i potrebama i očekivanjima zaintersovanih strana (tačka 4.1 ovog poslovnika), u procesu planiranja Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS), u preduzeću se na sistemski način identifikuju, analiziraju i ocenjuju rizici, kao i odgovarajuće mogućnosti (prilike).
Na taj način se obezbeđuje:
·    sposobnost sistema menadžmenta da daju očekivane rezultate,
·    povećanje planiranih efekata,
·    sprečavanje ili smanjivanje neželjenih efekata na kvalitet proizvoda i procesa, ali uključujući i potencijal eksternih strana zainteresovanih za odnos prema životnoj sredini i zdravlju i bezbednosti na radu da utiču na preduzeće i
·    ostvarivanje stalnih poboljšanja.
Identifikacija, analiza i ocena rizika i odgovarajućih mogućnosti (prilika) omogućuje planiranje mera koje se na te rizike i prilike odnose i da se:
·    planirane mere integrišu i primenjuju u svim poslovnim procesima, odnosno procesima Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) i Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS) i
·    vrednuje efektivnost planiranih i primenjenih mera koje se odnose na rizike i prilike.


IDENTIFIKACIJA RIZIKA U PROCESIMA I POSTUPANJE SA RIZIKOM
Preduzeće FKL je definisalo način identifikacije i postupanja sa rizicima u procesima koji obuhvata:
a)    Identifikaciju rizika u procesima, na način koji obezbeđuje:
-    povezivanje identifikovanih rizika u procesima sa kvalitetom proizvoda i procesa u celom području primene Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) i
-    identifikaciju vlasnika procesa na koju se pojedinačni rizici odnose;
b)    Postupanje sa rizicima u procesima radi:
-    prevencije rizika u cilju sprečavanje ili smanjivanje neželjenih efekata ili
-    prihvatanja rizika kada je to prihvatanje uslovljeno prilikama (šansama) za poboljšanje.
c)    Obavezu ponovne (periodične) identifikacije rizika u procesima kojim se stiču konzistentni,validni i uporedivi rezultati o primenjenim merama koje se odnose na na rizike i prilike.
Identifikaciji rizika u procesima podležu svi procesi preduzeća FKL.
Detaljne odredbe o identifikovanim rizicima i načinu postupanja sa rizicima u procesima su definisane u odgovarajućim procedurama za svaki konkretan proces i dokumentom Q03SUK09 - Uputstvo za upravljanje performansama procesa i rizicima u procesima.


Vrh