O D L U K A O SAZIVU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE FKL a.d. TEMERIN 28.08.2020.

FKL DOO TEMERIN
BROJ:  
6723       
DANA:
07.08.2020.

 

Na osnovu čl. 202. i 204. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i čl. 16. Odluke o organizovanju FKL doo Temerin br. 3962 od 19.04.2019. godine, Nadzorni odbor FKL DOO Temerin na sednici održanoj dana 07.08.2020. godine doneo je sledeću

 

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE FKL DOO TEMERIN
I UPUĆUJE POZIV SVIM ČLANOVIMA FKL DOO
TEMERIN ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE FKL DOO TEMERIN

 koja će se održati dana 28.08.2020. godine (petak) sa početkom u 11:00 časova korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme u skladu sa članom 17. Odluke o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću FKL DOO Temerin, a imajući u vidu epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Temerin, kao i u ostatku Republike Srbije.


Poziv članovima društva za učešće na Skupštini upućuje se dana 07.08.2020. godine.

 

Za Skupštinu FKL DOO Temerin, predložen je sledeći

 

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

2. Odluka o izboru tri člana komisije za glasanje i zapisničara

 

PREDLOG ODLUKE

 

Za članove komisije za glasanje biraju se:

Marija Rodić

Marko Rodić

Milana Milutin

 

Za zapisničara bira se:

Branka Mihajlović

 

3. Odluka o usvajanju dnevnog reda

 

 

PREDLOG ODLUKE

 

Usvaja se dnevni red predložen od strane Nadzornog odbora odlukom br. 6723 od 07.08.2020. godine.

 

 

4. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine br. 5278 od dana 29.06.2020. godine

 

  

PREDLOG ODLUKE

 

USVAJA SE zapisnik sa redovne sednice Skupštine br. 5278 od dana 29.06.2020. godine

 

Zapisnik iz st. 1. sastavni je deo ove odluke.

 

5. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL DOO Temerin za 2019. godinu

 

PREDLOG ODLUKE          

 

Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izveštaj FKL DOO Temerin za 2019. Godinu.

 

6. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL DOO Temerin za 2019. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

PREDLOG ODLUKE

 

Usvaja se izveštaj o reviziji konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja FKL DOO Temerin za 2019. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA PLUS DOO ZA REVIZIJU I KONSALTING NOVI SAD

 

Pravo na učešće u radu ove sednice Skupštine društva imaju svi članovi društva koji su na dan slanja – objavljivanja ovog poziva registrovani kao članovi društva u registru privrednih subjekata.

 

Članovi društva mogu da učestvuju u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

 

Član društva može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i da u njegovo ime glasa.

 

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, članovi društva, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave u pravnoj službi FKL DOO Temerin dostavljanjem pisane prijave i overenog punomoćja za glasanje najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

 

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu FKL: www.fkl-serbia.com, kao i u sedištu FKL DOO Temerin, Industrijska zona bb, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

 

Objava i dostavljanje poziva za Skupštinu smatra se izvršenim danom objavljivanja na internet stranici Društva.

 

NADZORNI ODBOR

FKL DOO TEMERIN

PREDSEDNIK

Rodić Dragan