Ekološka odgovornost

 

Zaštita životne sredine jedan je od glavnih prioriteta i integralni deo strategije efikasnog upravljanja Kompanijom.

Svakodnevne poslovne i proizvodne aktivnosti Kompanije nose određeni rizik po okruženje, i zato je FKL, kao odgovorna kompanija, odredio za svoj prioritet racionalno korišćenje prirodnih resursa i smanjenje negativnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

FKL  konstantno sebi zadaje cilj primene procesa, tehnika, materijala i usluga kojima se izbegava ili kontroliše stvaranje emisija ili ispuštanje svih vrsta zagađujućih materija ili otpada, radi smanjenja štetnog uticaja na životnu sredinu.

Ova prevencija zagađivanja obuhvata smanjenje i pokušaj otklanjanja izvora kroz izmene procesa, uz efikasnu upotrebu resursa, zamenu materijala i ponovnu upotrebu, obnavljanje – recikliranje, doradu i tretiranje.

Shodno gore navedenom, vrši se dnevni monitoring opasnog i neopasnog otpada koji pristigne ili će pristići na privremeno skladištenje na deponiju FKL-a.

Na oglasnim tablama preduzeća postavljeno je obaveštenje gde se svaki radnik može upoznati sa količinom opasnog otpada koji pristigne na deponiju. Ministarstvu zaštite životne sredine redovno se šalje godišnji izveštaj o količinama opasnog i neopasnog otpada koji se privremeno skladišti na deponiji FKL-a.

U okviru deponije izgrađeno je privremeno natkriveno zatvoreno skladište za smeštaj opasnog otpada – rabljenih SHP sredstava u ukupnoj količini od 100 bačvi od 200 l. Već na količini od 50 bačvi alarmiraju se ovlašćeni sakupljači ili postrojenja za tretman otpada, kako bi preuzeli sakupljenu količinu.

Pri tome se vodi računa da se otpad preda baš ovlašćenim sakupljačima koji poseduju postrojenja za reparaciju, odnosno koriste neku od metoda da bi se otpad mogao ponovo koristiti. Sa ovlašćenim sakupljačima sklapaju se ugovori o odnošenju otpada u određenim terminima. Kao primer navodimo: FAM Kruševac, Lafarge BFC Beočin, Ekometal Vrdnik, Interplast, Centar za reciklažu itd.

Po krugu FKL raspoređeni su kontejneri za sakupljanje PET ambalaže, otpadnog kartona i papira. Strugotina – špen se odlaže u posebne kontejnere, gde se pre odnošenja vrši oceđivanje rabljene emulzije i rabljenog ulja.

Sa ovakvim postupanjem sa otpadom FKL znatno doprinosi očuvanju zemljišta.

 

 

Stalnim ulaganjem u noviju proizvodnu opremu, FKL je postigao da nema ispuštanja emisije zagađujućih materija u vazduh.  Vršena ispitivanja zagađujućih materija u vazduh, pokazala su sledeće izmerene vrednosti:

Parametar

Izmerena vrednost

Jed. mere

GVE

Tetrahloretilen

1,09±0,15

mg/m3

100

Oksidi azota

10±0,4

mg/m3

500

Hemijske štetnosti

(alifatični ugljovodonici)

Mašina “Roll“

<1

mg/m3

100

Pogon Montaža

<0,005

mg/m3

100

Plastika i gumiranje

0,91

mg/m3

100

            

U okviru kruga FKL-a postoji kanal, pri čemu se svakodnevno vizuelno proverava kvalitet vode kroz postojanje riblje mlađi i kornjača. Cevni sistem odvoda otpadne vode u kanal je zatvoren, a ista se sakuplja u kontejnere i tako isporučuje ovlašćenom sakupljaču.

 Deo otpadne vode se sliva u tzv bazen, odakle se kamion - cisternom odvozi na mesto istakanja.

 

FKL poseduje EN ISO 14001/2004TǕV NORD CERT,  za sistem upravljanja zaštitom životne sredine