Demontaža ležajeva

Kada se ležaj nakon skidanja namerava još koristiti, nikakve sile skidanja ne smeju da opterete kotrljajna tela i staze. Kod nerastavljivih ležaja se prvo skida prsten sa labavim naleganjem. Za skidanje prstena koji čvrsto naleže postoji više načina.

Skidanje ležaja sa cilindričnim otvorom

Mali ležaji se mogu skinuti lakim udarima čekića, preko metalnog umetka, po čelu prstena. Bolje je to raditi pomoću alata za skidanje (a) (kod konstruisanja uležištenja predvideti potrebne žljebove i drugo), odnosno vijcima (b) koji se uvrću u za to spremne otvore na nekom od okolnih delova. Kod velikih ležaja, posebno gde nakon dugog rada može da se javi kontaktna korozija, pri konstruisanju uležištenja predvideti potrebne otvore za primenu hidraulike.
Za skidanje prstenova rastavljivih ležaja mogu se primeniti prstenasti grejači, bilo indukcioni grejač (c) za manje prstenove, bilo prstenasti grejač (d) za velike prečnike, koji se posebno zagreva na grejnoj ploči, u grejnoj komori ili otvorenom plamenu na oko 200 ° C pa zatim naslanja na prsten koji se skida. Pri tom, radi boljeg prenosa toplote, unutrašnji prsten treba da je premazan antioksidacionim uljem.

Skidanje ležaja sa cilindričnim otvorom

Sl.25. Skidanje ležaja sa cilindričnim otvorom


Skidanje ležaja sa konusnim otvorom

Kod manjih ležaja se otpusti osigurač navrtke sedla za pritezanje i navrtka odvrne nekoliko obrtaja. Zatim se lakim udarima čekića, preko umetka (a), ležaj skida sa sedla. Kada se skida ležaj postavljen pomoću svlačnog sedla, prvo se ukloni matica sa kraja vratila (ili stezna pločica) pa se navrće odgovarajuća matica na navoj čaure sedla, sve dok se ležaj ne oslobodi (koristiti zaštitni umetak koji sprečava deformisanje čaure i oštećenje navoja)(b).

Veće ležaje sa konusnim otvorima skidati uz pomoć hidraulike i priključaka koji su za to predviđeni prilikom konstruisanja uležištenja.

Skidanje ležaja sa konusnim otvorom

Sl.26. Skidanje ležaja sa konusnim otvorom


Vrh